REGULAMIN

§ 1 Definicje
1. Dystrybutor – SATURN LIS CERAMIKA spółka jawna , ul. Piotrkowska 199, 26-300 Opoczno, NIP: 7681840666 REGON: 380658216
2. Odbiorca – Przedsiębiorca stale współpracujący z Dystrybutorem
3. Towar – wszystkie produkty oferowane w ramach prowadzonej przez Dystrybutora działalności gospodarczej
4. Konto – prowadzone dla Uczestnika na serwerze Dystrybutora pod nazwą zgodną z brzmieniem loginu konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Odborcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży.
6. Platforma – internetowa platforma B2B w ramach której Dystrybitor prowadzi sprzedaż Towarów.

§ 2 Dostęp do Platformy
1. Odbiorca uzyskuje dostęp do Platformy po dokonaniu rejestracji.
2. W celu dokonania Rejestracji Odbiorca podaje Organizatorowi następujące dane:
a) Pełną nazwę firmy
b) Nip
c) Adres e-mail
d) Imię i nazwisko osoby kontaktowej
e) Pełne dane teleadresowe (numer telefonu, adres siedziby)
3. Po zakończeniu Rejestracji Dystrybutor przyznaje każdemu Odbiorcy indywidualne hasło przy użyciu, których możliwe jest załogowanie się do Platformy.
4. Platforma jest dostępna pod adresem internetowym: www.phsaturn.pl

§ 3 Sprzedaż
1. Oferty i cenniki znajdujące się na Platformie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Odbiorca może dokonywać zakupów za pośrednictwem Konta użytkownika.
3. Dystrybutor oferuje Odbiorcom do sprzedaży Towary w formie sprzedaży normalnej oraz „wyprzedaży" oraz "promocji"
3.1 W celu dokonania zakupu Towarów Odbiorca składa zamówienie poprzez wybór opcji „Do Koszyka”.
3.2 Każde zamówienie złożone za pośrednictwem platformy jest równocześnie potwierdzone i przekazane do realizacji.
3.3. Potwierdzenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Dystrybutorem, a Odbiorcą po cenie wskazanej w zamówieniu.
4. Transport towarów zakupionych za pośrednictwem Internetowej Platformy Sprzedażowej.
Wysyłka towaru zakupionego za pośrednictwem Internetowej Platformy Sprzedażowej odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku zakupu towaru drogą tradycyjną. Oznacza to, że wysyłka zostanie zrealizowana dopiero w momencie spełnienia warunku obowiązującego minimum logistycznego, przy czym minimum logistyczne może zostać spełnione łącznie ze wszystkich zamówień - złożonych w sposób tradycyjny, za pośrednictwem Internetowej Platformy Sprzedażowej.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Założenie konta przez Odbiorcę oznacza jednocześnie akceptacje niniejszego Regulaminu.
2. Ewentualne spory związane z transakcjami sprzedaży Towarów zawartymi przy użyciu Platformy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dystrybutora.
© SolEx B2B